KROŚNIEŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

BIESZCZADZKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE

Z A W I A D O M I E N I E

Rejs dla Wytrwałych „Solina 2020” odwołany

   W dniu 24 października 2020r. w Ośrodku Krośnieńskiego O.Z.Ż. w  Polańczyku ,odbędzie się  zakończenie sezonu żeglarskiego - rejsem z akcentem rywalizacji sportowej.

1.Jachty podzielone na dwie grupy : sportowa i turystyczna.

 Dopuszczona będzie dowolna ilość żagli w/w grupach.

2.Zgłoszenia do rejsu będą przyjmowane w biurze KOZŻ w dniu 17.10.2020r./sobota/ w godz. 10.00 do 10.45 , na drukach dostarczonych przez organizatora.

3.Przewiduje się rozegranie jednego wyścigu  -  długość trasy uzależniona od warunków pogodowych.

4.Odprawa sterników  - zapoznanie z instrukcją żeglugi  -  o godz. 11.00 

5.Planowany start  wspólny dla wszystkich grup  jachtów  -  o godz. 12:00  

6.Wszyscy uczestnicy biorą udział w rejsie na własną odpowiedzialność.

7. Dla najlepszych sterników w poszczególnych grupach do trzeciego miejsca , będą wręczone puchary.

8.Dyplomy pamiątkowe za udział w rejsie  , otrzymają wszyscy sternicy jachtów .

9.Załogi uczestniczące w rejsie mają obowiązek przestrzegania przepisów Żeglugowych:

 1. a. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r.)
 2. b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków

bezpieczeństwa osób ... uprawiających sporty wodne.(Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997 r.).

 1. c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów

Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.)

 1. d. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.kwietnia 2013r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej
  (Dz.u. z 16.04.2013r. poz.460 )
 1. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w rejsie.
 1.  Na jachcie, podczas rejsu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat.
 1. Zgłaszająca się do rejsu załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez

organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.

 1. 13. Wszyscy uczestnicy biorą udział w rejsie na własną odpowiedzialność. Żadna
  z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w rejsie.
 1. 14. Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
 1. 15. Rejs – regaty, zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi żeglarstwa 2017 - 2020 World Sailing i zgodnie z niniejszym ZAWIADOMIENIEM  oraz  Instrukcją Żeglugi.
 1. 16. Sędzią rejsu – regat jest Kazimierz Grzebień.
 1. 17. Na zakończenie , przewidziane okolicznościowe przemówienie Prezesa KOZŻ i uroczyste opuszczenie   bandery.
 2. 18. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (Coronavirus) informujemy, że będziemy przeprowadzali regaty i rejsy zgodnie z wytycznymi PZŻ tj. wszystkimi czynnościami na wodzie i w jednostkach pływających.

19.Wpisowe od zgłoszonego jachtu - wynosi 50 zł.

                                                                Wiceprezes ds. sportu
                                                                Krośnieńskiego Okręgowego Związku  Żeglarskiego                       

                                 J a n  W i l k

Polańczyk  11.10.2020r.